Врз основа на чл. 108, 109 и 110 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 15/13 и 24/13),  Универзитетот „Евро-Балкан“ – Скопје објавува

К О Н К У Р С

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И ТРАНСФЕР НА СТУДЕНТИ НА СТУДИИ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ЗА АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ):


Факултет / Програма

Број на студенти

Школарина

Факултет за студии на Југоисточна Европа:

- Студии на Југоисточна Европа (политички студии)

по 25 студенти во I и II година

1000 евра/год.

Факултет за студии на културата

- Студии на културата

по 25 студенти во I и II година

1000 евра/год.

Висока стручна школа за финансии и банкарство

- Стручни студии за финансии и банкарство

по 30 студенти во I и II година

800 евра/год.

Наставата по сите студиски програми ќе се одвива на македонски јазик, а Студиите на Југоисточна Европа како и Студиите на културата ќе бидат реализирани и на наставен англиски јазик.

Услови за запишување:

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите и високата стручна школа имаат кандидатите: со завршено четиригодишно средно образование (кандидати со завршена државна матура или кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, односно училишна матура) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука; со положена училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование; со завршено високо или вишо образование на сродни факултети или виши школи; со завршено средно образование во странство; со завршено средно образование на странски јазик во РМ и кои полагале меѓународни испити како замена за матура.

Кандидатите се запишуваат како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите.

Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Рангирањето на кандидатите го врши конкурсна комисија формирана од Ректорската управа.

Потребни документи:

- Пријава (може да ја преземете од www.euba.edu.mk или во просториите на Универзитетот)
- Две фотографии;

- Диплома за завршено средно образование и оригинални свидетелства од сите класови

- Извод од матичната книга на родените (за државјани на РМ)

- Доказ за државјанство на РМ, односно нотарски заверена копија од пасош за странски државјани;
- Добиени сертификати, дипломи, пофалби и сл.

- Доставено уверение и предметна програма за положените испити (за трансфер на студенти други  универзитети)

Државјаните на РМ кои средно образование завршиле во странство, како и странските државјани треба да извршат нострификација на документите во Министерството за образование и наука на РМ.

Странските државјани при упис поднесуваат и: Сертификат за познавање на македонски јазик А1 и А2 или потврда за уплатени средства за посетување подготвителна настава по македонски јазик како странски; лекарско уверение за психофизичка состојба, издадена од лекар специјалист (не постаро од 6 месеци);

СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ):

Институт за општествени и хуманистички истражувања

Бр. на студенти

3+2/4+1

Школарина

- Студии на ЈИЕ (политички студии)

По 10 студенти

Да/Да

1000 евра/год.

- Студии на културата

По 10 студенти

Не/Да

1000 евра/год.

- Родови студии

По 10 студенти

Не/Да

1000 евра/год.

- Византолошки студии

По 10 студенти

Не/Да

1000 евра/год.

Институт за дигитална форензика

 

 

 

- Студии по информатика - насока дигитална форензика

По 20 студенти

Да/Да

1200 евра/год.

- Студии по информатика - насока е-банкарство

 По 20 студенти

Да/Не

1200 евра/год.

- Студии по информатика - насока компјутерски мрежи, комуникации и софтверско инженерство

По 20 студенти

Да/Да

1200 евра/год.

Наставата по сите студиски програми ќе се одвива на македонски јазик, а Студиите на Југоисточна Европа, Студиите на културата, Византолошките студии и Родовите студии ќе бидат реализирани и на наставен англиски јазик.

Услови за запишување:

Право на запишување на студии од втор циклус имаат кандидати (државјани на РМ и странски државјани) што ги исполнуваат следните услови:

- Да имаат завршено универзитетски студии од прв циклус, во траење од четири години на акредитирани универзитети, односно факултети во РМ или во странство и освоени 240 ЕКТС;

- Да имаат завршено универзитетски студии од прв циклус, во траење од три години на акредитирани универзитети, односно факултети во РМ или во странство и освоени 180 ЕКТС;

- Да го познаваат англискиот јазик, за што приложуваат соодветна потврда.

Трансферот на студенти од други домашни или странски универзитети се врши врз основа на доставено уверение и предметна програма за положените испити.

Потребни документи:

- Две слики и пријава (може да ја преземете од www. euba.edu.mk или во просториите на Универзитетот)

- Диплома за завршени студии од прв циклус со стекнати 180 односно 240 ЕКТС;

- Извод од матичната книга на родените (за државјани на РМ)

- Доказ за државјанство на РМ, односно нотарски заверена копија од пасош за странски државјани;

- Потврда за познавање на англиски јазик.

Државјаните на РМ кои студии од прв циклус завршиле во странство, како и странските државјани, треба да извршат нострификација на документите за стекнатото образование во Министерството за образование и наука на РМ или да достават доказ дека поднеле документи за нострификација.

 

I УПИСЕН РОК

II УПИСЕН РОК

III УПИСЕН РОК

Пријавување на кандидатите

08.04 - 05.08

06.08-31.08

01.09-14.09

Објавување прелиминарна листа

10 август

02 септември

25 септември

Објавување решение за прием на кандидатите

12 август

6 септември

28 септември

Запишување на кандидатите

15-17 август

8-10 септември

29-30 септември

Документите може да се поднесат лично или по редовна пошта на адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр. 63,1000 Скопје или по е-пошта на: contact@euba.edu.mkposlediplomski@euba.edu.mk

За дополнителни информации, www.euba.edu.mk или на телефоните (02) 3075570 (лок. 115 и лок. 104).

 

 

Оглас за изработка на видео материјали

Професионалец или продукциска компанија за изработка на играни видео приказни

Период: 5 јуни 2015– 22 јуни 2015

 
1.         Проект: 

Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници

 “We are the future leaders and agents of change in our communities” 

 2.       Цел на ангажманот: Универзитетот Евро-Балкан, Скопје треба да ангажира видео продукциска куќа или професионалец кој се занимава со снимање и изработка на видео материјали за потребите на проектот Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници

Видео материјалот ќе се користи за промоција на резултатите од овој проект и ќе биде објавен на веб страните на проектот, на Евро-Балкан, на партнерите на проектот, на социјалните межи и ќе биде прикажуван на различни настани, конференции и сл.

 3.     Главни задачи:  

 • Во тесна соработка со Евро-Балкан да се развие сценарио на снимање. Изборот на локации, активности и ликови ќе биде водено од Евро-Балкан.
 • Снимање со професионална опрема на локации надвор од Скопје
 • Монтажа на материјалот, снимање на тон за нарација, титлување на албански и англиски.
 • Да се понуди соодветна музика со право на користење
 • Секоја приказна треба да трае помеѓу 1-5 минути, во зависност од потребите и од конкретното сценарио
 • Да се следат насоките на Евро-Балкан за лого и шпица
 • Сите произведени материјали и ексклузивните права врз овие материјали ќе бидат во сопственост на Евро-Балкан

 4.  Документација која треба да се достави:

 • CV и портфолио, т.е референтна листа на изработка на слични видео продукти да се достават најдоцна до 5 јуни, 2015 година на contact@euba.edu.mk 
 • Финансиска понуда која ќе содржи: 

-       Цена на снимање по ден, за опрема и персонал 

-       Цена на монтажа по час/ден (аудио и видео) 

-       Фиксна цена за изработка на финален продукт – видео приказна во времетраење од 2 минути, со вклучена музика, титли, нарација итн. Цената треба да се заснова врз снимање на терен 1-2 дена и припреми за снимањето. 

 4.      Критериуми за селекција:

        Понудите ќе се оценуваат според техничкиот квалитет и понудената цена

 

Критериуми за оценка

Бодови

 1. Квалитет на техничката понуда и цена

60

 1. Искуство и квалификации

20

 1. Референци за слични проекти

20

Вкупно бодови

100

Документите може да се поднесат лично или на е-пошта на: contact@euba.edu.mk, најдоцна до 5 јуни.

 
За дополнителни информации, www.euba.edu.mk,
www.inspiriraj.mk или на телефон (02) 3075570 (лок. 115). Лице за контакт м-р Игор Панев.

[n

Copyright © 2010 EvroBalkan