Основна цел на „Институтот за древни студии“ е да прерасне во научно-истражувачка и образовна установа од областа на археологијата и проучувањето на материјалното културно наследство. Идејата е институтот да ги фокусира своите активности во истражувачка дејност, а индиректно и во обука на кадри во неколку области од сферата на археологијата и културното наследство. Притоа особен акцент ќе биде ставен врз развојот на техники на истражување и области што се на некој начин запоставени во програмите на постоечките истражувачки и образовни установи, а кои веќе неколку децении се применуваат и развиваат во најголем дел од универзитетите и научните институти во светот.

Copyright © 2010 EvroBalkan