Кој е начинот на оценување? 

Оценувањето на студентите во рамките на предметната програма се остварува според следниов критериум:

 1.Редовни активности, што подразбира активност на настава, учество на групни дискусии и други форми на интерактивност, учествува во вкупната оценка со најмногу 20%, односно се вреднува со најмногу 20 бода.

 

1.1 Присуство на настава = до 10 бода

- од 51% до 60% присуство на настава = 2 бода

- од 61% до 70% присуство на настава = 4 бода

- од 71% до 80% присуство на настава = 6 бода

- од 81% до 90% присуство на настава = 8 бода

- од 91% до 100% присуство на настава = 10 бода

 

1.2  Учество на групни дискусии = 10 бода:

- од 51% до 60% присуство на групни дискусии = 2 бода

- од 61% до 70% присуство на настава = 4 бода

- од 71% до 80% присуство на настава = 6 бода

- од 81% до 90% присуство на настава = 8 бода

- од 91% до 100% присуство на настава = 10 бода

 

  1.  Изработка на семинарски труд, учествува во вкупната оценка со 40% и се вреднува со најмногу 40 бода. 

 

  1. Полагање на завршен испит, односно на завршни испитни колоквиумски презентации.

Завршниот испит за определена предметна програма се изведува преку полагање на две испитни колоквиумски презентации на студентот. Двете презентации се задолжителни и учествуваат во вкупната оценка со 40%, односно се вреднуваат со најмногу 40 бода. Една презентација носи најмногу 20 бода. (за подетална информација  за завршниот испит погледнете во Упатството за студирање)

Copyright © 2010 EvroBalkan