СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРСЕВИ ОД ОБЛАСТА НА АРХИВИСТИКАТА, КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОКУМЕНТИ


1. Техничар архивист-администратор за управување со документи
Во курсот ќе бидат опфатени следните наставни целини:
-Вовед vo архивистиката
- Канцелариско и архивско работење
- Управување со документи
По завршување на курсот, посетителите ќе се стекнат со следните вештини:
-изработка на документите (во печатена и електронска форма),
-прием на влезни (интерни и екстерни документи)
-заведување во деловодник (во печатена и електронска форма)
-распоредување и доставување на докуметите
-бработка
-архивирање
-пребарување
-заштита на начинот на изработка, адресирање и нивно движење од изработувачот до примателот.
Предавањата и вежбите се одвиваат во текот на првите два месеци, а во третиот се предвидени испити за добивање сертификат.
Курсот трае 72 часа x 45 минути
Цена на курсот: 21.600 ден. (со можност за плаќање на 3 рати)

2. ИК техничар специјалист за канцелариско и архивско работење, управување со документи
Во курсот ќе бидат опфатени следните наставни целини:
- Основи на архивистика
- Канцелариско и архивско работење
- Управување со документи
- Информациско-комуникациски технологии
- Креирање, обработка, управување и заштита на дигитални записи
По завршување на курсот, посетителите ќе се стекнат со следните вештини:
-Обука на корисници за користење на апликативниот софтвер
-Помош на корисници на апликативниот софтвер
-Обработка на податоци во деловодникот, архивирање на податоци (по потреба)
-Интервенции во оперативниоит софтвер  (инсталирање, корекции и сл.)
-Интервенции при настанати помали проблеми во работењето на мрежата, хардверскиот и софтверскиот дел од ИТ опрема
-Печатење на разни прегледи на хартија
-Дигитализација и обработка на дигиталните документи со скенирање или со помош на дигитален фотоапарат.
Предавањата и вежбите се одвиваат во текот на првите два месеци, а во третиот се предвидени испити за добивање сертификат.
Курсот трае 80 часа x 45 минути
Цена на курсот: 24.000 ден. (со можност за плаќање на 3 рати)

За повеќе информации контактирајте не на cov@euba.edu.mk и на тел. 02 3075 570 лок.113

- Програмата за курсевите по архивистика може да ја превземете овде
- Апликација за пријавување на курсот можете да преземете овде Апликација за пријавување  и пополнета да ја испратите на cov@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan