Со кој стручен назив ќе се стекнам по завршување на студиите?

  • Магистер по социолошки и родови студии
  • Магистер по филозофски и родови студии
  • Магистер по политички науки на Југоисточна Европа/Магистер по студии на Југоисточна Европа
  • Магистер по студии на културата
  • Магистер по византолошки студии
Copyright © 2010 EvroBalkan