"The Balkans Between East and West"
Директор на школата: Проф. д-р Јован Донев

Оваа школа има за цел да претстави една друга перцепција на ситуацијата на Балканот. Намерата на овој курс е да се фокусира на источното, западното и себе-претставувањето на луѓето од Балканот, нагласувајќи ги причините за одржувањето на предрасудите во врска со Балканот, како место населено со луѓе кои не ги прифаќаат вредностите на Западот. Курсевите на оваа школа се фокусираат на нациите и национализмот на Балканот, митологиите и политиките, руралното општество, жената во балканското општество, и методолошките пристапи за балканските проблеми.

Resource persons: Prof.  Steven K. Batalden, Prof.  Sima Cirkovic, Prof.  Francous Georgeon, Prof.   Caterina Garcia Segura, Prof.  Leonid Gibianski, Prof.  Basil C. Gounaris, Prof.  Theodora Kleynska, Prof.  Charles Kupchan, Prof.  Paul R. Magosci, Prof.  Vladinir Milcin, Prof.  Ferid Muhic, Prof.  Andrew Rossos, Prof.  Bogdan Szajkovski, Prof.  Sofia Vouri.

"St. Joakim Osogovski Summer School in Architecture"
Директор на Школата: Проф. Д-р Живко Поповски

Оваа Школа е работена во соработка со Архитектонскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, се занимава со проучување на архитектурата на манастирот Св. Јоаким Осоговски.


Copyright © 2010 EvroBalkan