"The Image of the Other: The Perception and the Representation of the Others"
Директорка на Школата: Д-р Сузана Милевска

Главна цел на оваа Школа е да се фокусира на начините на кои што членовите на различни заедници се перцепираат  и претставуваат едни со други и да ги претстави различните интердисциплинарни методи, соодветни за ваквите истражувања. Оваа област е од особено значење за земјите од регионот на Балканот, со оглед на фактот дека се работи за регион оптоварен со проблематични меѓуетнички и меѓуродови односи.

Resource persons: Prof. Glenn Browman, Prof. Elizabeth Cowie, Prof. Kevin robins, Prof. Dona Kolar Panov, Prof. Aleksandar Boskovic, Prof. Tomur Atagok, Prof.  David H. Fisher, Prof. Ivaylo Ditchev, Prof.  Mirjana Najcevska, Prof. Peter Weinreich, Prof. Violeta Petroska-Beska, Prof. Georgi Stojanov, Prof.  Sarah Fowler, Prof. Goran Stefanovski, Prof. Elizabeta Seleva.

"The Bright Side of the Balkans"
Директор на Школата: Проф. Д-р Јован Донев

Основната идеја на оваа Школа е да укаже на постоењето на заедничкото балканско искуство, кое како резултат на разните историски појави и процеси, создаде состојба на духовен ескапизам со прибежиште во доменот на посебностите и различностите.
Целта на оваа Школа е деконструирање на поимите на балканизмот, да се промисли конструирањето на балканскиот идентитет како „Другиот“ на Европа. Дебатите се протегаат низ широк интердисциплинарен спектар од современите теории на идентитетот преку културните студии до политичките студии и историја.

Resource persons: Prof. Sofia Vouri, Caterina Garcia Segura, Prof. Ana Lalay, Prof. Sule Kut, Prof.  Obrad Savic.

"Summer School in Architecture - Architecture of Non-Places"
Летна Школа за додипломци организирана во соработка со Архитектонскиот факултет, „Св. Кирил и Методиј“

"Democracy Building and the Challenge of Difference: History, Historiographies and Politics",
во соработка со Transeuropeennes, оддржана во Цетиње.
Директори на Школата: Д-р Јован Донев и Д-р Жислен Гласон Дешом

Оваа Школа има за цел да го охрабри демократскиот дијалог и реконструкцијата на општествените односи. Програмата се базира на признавањето на улогата која ја играат хуманистичките науки и културата во формите на етно-национализмот кој се развиваше на Балканот.

Resource persons: Prof. Petar Krasztev, Prof. Jacques Rupnik, Prof. Ahmed Kuyas, Prof. Bozidar Slapsak, Prof. Zvonimir Jankulovski, Prof. Andrea Peto, Prof. Antonis Liakos, Prof. Todor Cepreganov.


Copyright © 2010 EvroBalkan