"Balkan Cultural Identities: From Multiple Antiquities to Multiplex Modernity"
Директорка на Школата: Проф. Д-р Елизабета Димитрова

Главната цел на оваа Школа беше да се концентрира на прашањата на општиот културен концепт на Балканот и заедничките особени карактеристики на културните активности на популацијата, како и да воспостави нов културен пристап во анализата на историскиот концепт за Балканската култура од Палео-Балкан до модерното доба. Уште една намера на оваа Школа е да развие интердисциплинарна академска наставна програма која се однесува на балканската културна историја.

Resource persons: Prof. Stasa Babic, Prof. Aleksandar Palavestra, Prof. Ida Sinkevic, Dr. Pance Velkov, Prof. Bozidar Jezernik.


Copyright © 2010 EvroBalkan