Нема нарачки на вашата картичка

Хрестоматија на класични текстови од областа на родовите студии

Изборот на текстови поместен во оваа анталогија претставува пресек на највлијателните расправи во рамки на теоретската мисла која му припаѓа на тематизирањето на прашањата на родовите (половиот) и сексуалниот идентитет...
MKD 250.00

Спекулум на другата жена

Тој што никогаш не престојувал во мајката, отсекогаш ја има видено светлината на денот. Заборавањето на заробеноста во сенката, и водата, на нејзиното дувло, или стомак, незаборавното престојувалиште, тоа мртвачко слепило...
MKD 250.00

Проблеми со родот

Токму поради тоа што „женското“ повеќе не изгледа како стабилен поим, неговото значење е исто толку вознемирувачки и нестабилно, како и значењето на поимот „жена“, а бидејќи и двата поима ги стекнуваат своите вознемирувачки значења само како релационални поими..
MKD 250.00

Зборник: Истражувања од областа на родовите студии Т.1

I. КНИЖЕВНОСТ; II. ПСИХОАНАЛИТИЧКИ ПЕРСПЕКТИВИ; III. СОЦИО-КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ; IV. ДИСКУРСИ;
MKD 400.00

Женската страна на приказната: лични приказни за кризата во Македонија 2001

Oral history is a method of the small and personal narratives, of individual accounts over which the Grand narratives refract, creating an entirely different, unique, unrepeatable and intimate picture of a given historical period or event...
MKD 850.00

Жените државјанството и разликата

Ова книга претставува важен придонес кон разбирањето на државјанството посредувано од други колективни, историски детерминирани идентитети: родовиот, етничкиот, класниот и националниот статус...
MKD 300.00

Егзодусот на Македонците од Грција

Усната историја на егзодусот, што ја раскажуваат жените преку своите автобиографии, ни открива една сосем поинаква слика за светот, поинаква слика на моќта, деконцентрирана или децентрализирана од машката, една сила која што дејствува самостојно, субјективно и како таква се бори со грозотиите на егзодусот....
MKD 1,000.00
Copyright © 2010 EvroBalkan