Научен симпозиум „Византиското културно-историско наследство и Македонија“, одржан на 11-12 мај 2009 г. во Скопје, во рамките на културно-историската манифестација „Денови на Јустинијан I”. 

Copyright © 2010 EvroBalkan