Нема нарачки на вашата картичка

Социологија и Родот

Во овој регион Другоста често се разгледува од аспект на етничкиот идентитет, религијата или политичката припадност. Родовата перспектива се запоставува или се претставува дека не е од голема важност...
MKD 250.00

Компаративна книжевност

Внатрешната структура на читанката е логична и јасна, исто како и објаснувањата што се однесуваат на очекуваната публика, искажаните потреби и можните повратни информации од академскиот свет...
MKD 250.00

Другоста во етнологијата

Синописот и резимето на структурата на ова издание се целосни, јасни и соодветни за целта на истата...
MKD 250.00

Аспекти на другоста

Пристапот кон феномените на другоста е оригинален и функционален и че предизвика голем интерес кај студентите и другите читатели на оваа книга.
MKD 250.00
Copyright © 2010 EvroBalkan