Конкурс за запишување на последипломски студии во академска 2016/2017


Студии од втор циклус (едногодишни и двегодишни последипломски студии
)


Институтот за општествени и хуманистички истражувања

1. Родови студии (филозофија и род, социологија и род)
2. Студии на Југоисточна Европа
3. Византолошки студии
4. Студии на културата
5. Студии по културна антропологија со археологија
6
. Студии по правни науки насока Правосудство


Институт за дигитална форензика и напредни технологии во телекомуникациите и компјутерските науки

1. Студии по информатика, насока дигитална форензика 
2. Студии по информатика, насока е-банкарство
3. Студии по информатика, насока архитектура, дизајн и современи информатичко-комуникациски технологии
4
. Студии по информатика, насока Компјутерски мрежи, комуникации и компјутерски мрежи

Конкурс за запишување на последипломски студии во академска 2016/2017

Пријавен лист за последипломски студии за учебната 2016/2017

Нашите последипломски студии се базираат на врвни научни истражувања на академскиот кадар, потврден во земјата и странство. Промовираме редок интердисциплинарен приод во истражувањето и образованието, што подразбира дека студентите го добиваат најсовременото од дисциплините, независно која последипломска студиска програма ќе ја одберат. Со запишувањето на последипломските студии во Евро-Балкан, нашите студенти стануваат дел од меѓународната мрежа на академската заедница, со широки перспективи за напредување во кариерата и вработување.

Наставно-научен и соработнички кадар

Можности за стипендирање

Наставни програми

Модели на студирање (траење на студиите) и план на работа

Начин на организирање на наставата

Начин на оценување

Стручен назив со кој се стекнуваат студентите

УПАТСТВО за студирање на втор циклус на студии на Институтот „Евро-Балкан“

ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за организирање на студии од втор циклус и стекнување со научен назив магистер на науки

Copyright © 2010 EvroBalkan