Д-р Сашо  Гелев,
Д-р Ристо Христов
Д-р Јован Пехчевски
Д-р Мимоза Клековска
Д-р Мирче Кокалевски
М-р Александар Соколовски, асистент истражувач
М-р Ивана Атанасова, асистент истражувач
М-р Љупчо Крстевски, асистент истражувач

Copyright © 2010 EvroBalkan