18-09-2016 19:50

Четврта меѓународна научна конференција на тема: „Науката - подршка на развојот во Југоисточна Европа“ .

Институтот за дигитална форензика при Универзитетот Евро Балкан - Скопје ја организира

Четврта меѓународна научна конференција на тема:
„Науката - подршка на развојот во Југоисточна Европа“.

Конференцијата се организира да се согледа влијанието на науката – како подршка во развојот на Југоисточна Европа.

Конференцијата е посебно наменета за студентите од вториот и третиот циклус на студии со цел да се оспособат за пишување и презентирање научно - стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите најнови истражувања во посочените области.

Најдобрите трудови според мислењето на рецензентите и научниот одбор на конференцијата ќе бидат објавени во списанието кое ќе биде издадено по завршување на конференцијата.

Трудовите треба да бидат од следните области:

 • Компјутерски науки
 • информатичко-комуникациски технологии

 • форензика, електронски криминал и дигитална форензика

 • компјутерски мрежи и комуникации

 • софтверско инжинерство

 • електотехника, електроника, енергетика, автоматика

 • е-бизнис и електронско банкарство

 • компјутерска графика и мултимедија

 • виртуелна реалност и проширена стварност

 • образовен софтвер

 • човекови права и феминизам

 • насилство врз жените

 • жените и пазарот на трудот

 • родово образование

 • родова интеграција и родова рамнопрвност

 • жените и репродуктивните политики

 • учество на жените во донесувањето одлуки

 • информатичко-комуникациски технологии и деца со посебни потреби

 • информатичко комуникациската технологија во медицината и хуманистичките науки

 • новите форми на криминалитет предизвикани од научно-технолошкиот развиток

 • адаптацијата на националните безбедносни системи во услови на глобалните општествени промени

 • социопатолошките појави во современи услови

 • правна информатика

 • етика, компјутерска етика

 • социјални мрежи

 • бизнис менаџмент

 • проектен менаџмент

 • економија и бизнис економија

 • предизвиците на новите технологии

 • влијанието на научно-технолошкиот развиток врз дизајнот и уметноста;

 • нови простори во уметноста и дизајнот

 • маркетинг, маркетиншки истражувања и стратегии

 • маркетинг и информатичко-комуникациски технологии

 • археологија и археолошка форензика и друго.

 
Пополнетата пријава заедно со апстрактот да ги испратите на следнава е-маил адреса: forenzica@gmail.com  

Назад

Copyright © 2010 EvroBalkan