Универзитетот „Евро-Балкан“ природно израсна од децениските образовни и истражувачки искуства на Институтот „Евро-Балкан“ и, како производ на долгогодишниот сериозен научен и истражувачки ангажман на вработените, во најчиста форма го отсликува критичкиот дух и залагањето за академски квалитет кои отсекогаш биле водечките идеи на Институтот. Охридскиот летен универзитет, првата меѓународна академска институција која веќе 15 години во Македонија ги носи најквалитетните академски содржини од светот, како и бројните алтернативни и неформални образовни програми, го умрежија „Евро-Балкан“ со водечките образовни институции во светот и ги обликуваа студиските програми на Универзитетот.

Во својата дејност „Евро-Балкан“ промовира интердисциплинарен пристап во изучувањето и истражувањето на сложените проблеми со кои се соочуваат Македонија и регионот на Југоисточна Европа. Како наставно-научна целина, во структурата Универзитетот обединува наставна и истражувачка единица. Институтот „Евро-Балкан“ е практичната, апликативна страна на Универзитетот, преку која се реализираат истражувачки проекти и во рамките на која студентите имаат можност и самите да ги применуваат стекнатите знаења и вештини. Универзитетот „Евро-Балкан“ е насочен кон развој на најсовремените научно-истражувачки програми и на интердисциплинарното учење во општествените и хуманистичките науки, особено во областите кои пионерски ги воведе во Македонија и кои се отсликуваат во структурата на неговите студиски програми: родовите студии, културните студии на Балканот, византолошките студии, антрополошките студии и политичките студии на Југоисточна Европа.

Како член на Универзитетскиот чартер ЕРАЗМУС Универзитетот Евро-Балкан доследно ги спроведува стандардите за академски квалитет и критичко мислење, развивајќи најсовремени програми за научни истражувања и интердисциплинарно учење во општествените и хуманистичките науки.

Наставниот кадар на Универзитетот го сочинуваат етаблирани научници, стручњаци во своите области, кои со својата работа поставиле високи академските стандарди, но и млад научно-наставен кадар, составен од доктори на науки и докторанди, чија мисија е доследно спроведување на стандардите за академски квалитет и критичко мислење. Целта која пред себе си ја постави Универзитетот „Евро-Балкан“ е да придонесува кон преобразба на националната и регионалната научна и образовна реалност преку нејзино доближување кон европските стандарди.

Copyright © 2010 EvroBalkan