Институт за Дигитална форензика и напредни технологии во телекомуникациите и компјутерските науки,
Универзитет Евро-Балкан,

Бул. Партизански Одреди бр. 63, 1000 Скопје

www.euba.edu.mk

тел: 02 30 75 570

факс: 02 30 75 570

forenzika@euba.edu.mk

Copyright © 2010 EvroBalkan