Универзитетот „Евро-Балкан“ е акредитирана и самостојна институција од областа на високото образование, посветена на зајакнување на академската исклучителност во научните истражувања, во додипломското и последипломското образование. Поаѓајќи од повеќе нови перспективи за македонската академска заедница, Универзитетот „Евро-Балкан“ промовира редок интердисциплинарен пристап во изучувањето и истражувањето на комплексните проблеми со кои се соочуваат Македонија и регионот. Универзитетот е насочен кон развојот на најсовремени програми за научни истражувања и интердисциплинарно учење во општествените и хуманистичките науки, особено во областите на културните студии за Балканот, социјалната антропологија, византолошките студии, родовите студии и политичките студии за Југоисточна Европа. Како и во областа на Информатиката со насоките Дигитална форензика, Е-банкарство и Компјутерски мрежи.Тимот на Универзитетот „Евро-Балкан“

Претседател на Управен одбор
Кадир Салих

Директор на Универзитетот
Јово Каровски


в.д Ректор на Универзитетот
проф. д-р Драгор Заревски

Генерален секретар

Технички директор


Финансов директор

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Факултет за студии на културата
, декан
доц. д-р Горан Стојанов

Факултет за студии на Југоисточна Европа
проф. д-р Душка Матевска, декан
проф. д-р Рубин Земон

Факултет за студии на социјална антропологија

доц. д-р Вангел Ноневски, декан
проф. д-р Драгор Заревски
м-р Марта Марковска 

 

Висока школа за моден дизајн

проф. д-р Елена Вангеловска

Висока школа за финансии и банкарство

доц.д-р Јасмина Мишоска

 

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Институт за општествени и хуманистички науки

проф. д-р Рубин Земон, директор
проф. д-р Весна Матијашевиќ Покупец


Катедра за студии на Југоисточна Европа

Катедра за културни студии

Катедра за византолошки студии

Катедра за родови студии

 

Институт за дигитална форензика

доц. д-р Мимоза Клековска
доц.д-р Марјан Богдановски 

Меѓународна соработка (Erasmus, Ceepus)


Координатор на проекти

Симона Јосифовска

ЦЕНТРИ:

Центар за образование на возрасни
Јован Пиличков, директор

Центар за истражување и анализа
Љубомир Гајдов, директор

Охридски летен универзитет
, Директор на Охридскиот летен универзитет

Одделение за правни работи

Copyright © 2010 EvroBalkan