Од учебна 2013-2014 година, Институтот за дигитална форензика и напредни технологии во телекомуникациите и компјутерските науки во склоп на Универзитетот Евро-Балкан нуди студиски програми од втор циклус академски во следните насоки:

  • Дигитална форензика, втор циклус на студии 3+2
  • Дигитална форензика, втор циклус на студии 4+1
  • Е-банкарство, втор циклус на студии 3+2
  • Архитектура, дизајн и современи информатичко-комуникациски технологии, втор циклус 4+1

 

Предложените академски  студии од втор циклус се  нови и единствени во Република Македонија и во тренд со потребите на општеството.

Copyright © 2010 EvroBalkan