2013 г.

Прва меѓународна научна конференција на тема:

„Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“ 

Конференцијата се организира да се согледа влијанието на научно -технолошкиот развоток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија.

Конференцијата е посебно наменета за студентите од вториот и третиот циклус на студии со цел да се оспособат за пишување и презентирање научно - стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите најнови истражувања во посочените области.

повеќе...

Зборникот на трудови од првата меѓународна конференција на тема „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонијаможете да го превземете  ПРВ ДЕЛ ТУКА  ВТОР ДЕЛ ТУКА

2014 г.

Copyright © 2010 EvroBalkan