06-06-2017 20:11

SUMMER SCHOOL GLOBAL SECURITY STUDIES

Call for Applications “Euro-Balkan“University, Macedonia and Uşak University, Turkey,are pleased to invite MA students, PhD candidates and other interested participants to participateat theSummer School on Global Security from 29th August to 3nd September, at Hotel Klimetica, Ohrid, Macedonia

Повеќе...

28-06-2013 14:12

“UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS: WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST”

LAST CALL FOR APPLICATIONS WITH CONFIRMED LECTURERS Euro-Balkan University, Skopje, Republic of Macedonia 16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 International Summer School “UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS: WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST” 15 - 24 August 2013, Ohrid, Republic of Macedonia

Повеќе...

15-03-2013 13:30

OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES, AND POLITICS

SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES, AND POLITICS (August 15-21 2013, Ohrid, Macedonia) organized by Euro-Balkan University(Skopje, Macedonia) in cooperation with Faculty for Media and Communications at Singidunum University (Belgrade, Serbia) CALL FOR APPLICATIONS WITH PROGRAMME AND CONFIRMED LECTURERS

Повеќе...

28-01-2013 09:20

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 International Summer School “An intensive surface artifact and architectural survey of a Hellenistic to Roman Period settlement on the Middle Vardar – the hypothetical site of Argos on the Axios, an ancient Macedonian colony” To be held 25 09-25 10 2013, Skopje-Gradsko, Republic of Macedonia

Повеќе...

21-01-2013 11:29

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013

International Summer School “UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST” 15 - 24 August 2013, Ohrid, Republic of Macedonia - First Call for Applications -

Повеќе...

11-01-2012 12:01

SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES AND POLITICS

Летниот институт за сексуалности, култури и политика е нов перманентен проект инициран од Одделот за Родови студии при Институтот Евро-Балкан, Скопје, Македонија. Главната цел на Институтот е да обедини млади последипломски студенти, истражувачи, предавачи и активисти од Источна и Западна Европа и да промовира споделена платформа за истражување и трансдисциплинарна теориска рефлексија врз комплексните модуси на испреплетување помеѓу сексуалноста, културата и политиката, со што консеквентно ќе овозможи размена и проблематизација на геополитички детерминираните дискусрси во широкиот спектрум истражувања поврзани со сексуалноста, родовите студии и квир теоријата. Нашата идеја е да креираме услови во кои студенти, професори, истражувачи и активисти ќе се здобијат со можноста да ги доведат под прашање, да ги децентрализираат и демократизираат овие области преку поместувањето на поимот за теориска и геополитичка привилегија честопати имплициран во овие области, и на тој начин  да воведат нови модели за промислување на контекстуално специфични феномени поврзани со сексуалностите, и обратно, да ги обогатат теориските парадигми со контекстуално специфични феномени и истражувања.

Повеќе...

Copyright © 2010 EvroBalkan