28-06-2013 14:12

“UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS: WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST”

LAST CALL FOR APPLICATIONS WITH CONFIRMED LECTURERS Euro-Balkan University, Skopje, Republic of Macedonia 16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 International Summer School “UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS: WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST” 15 - 24 August 2013, Ohrid, Republic of Macedonia

Повеќе...

15-03-2013 13:30

OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES, AND POLITICS

SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES, AND POLITICS (August 15-21 2013, Ohrid, Macedonia) organized by Euro-Balkan University(Skopje, Macedonia) in cooperation with Faculty for Media and Communications at Singidunum University (Belgrade, Serbia) CALL FOR APPLICATIONS WITH PROGRAMME AND CONFIRMED LECTURERS

Повеќе...

28-01-2013 09:20

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013 International Summer School “An intensive surface artifact and architectural survey of a Hellenistic to Roman Period settlement on the Middle Vardar – the hypothetical site of Argos on the Axios, an ancient Macedonian colony” To be held 25 09-25 10 2013, Skopje-Gradsko, Republic of Macedonia

Повеќе...

21-01-2013 11:29

16th OHRID SUMMER UNIVERSITY 2013

International Summer School “UNDERSTANDING BYZANTIUM IN THE BALKANS WHERE THE EAST MET/PARTED FROM THE WEST” 15 - 24 August 2013, Ohrid, Republic of Macedonia - First Call for Applications -

Повеќе...

11-01-2012 12:01

SUMMER INSTITUTE FOR SEXUALITIES, CULTURES AND POLITICS

Летниот институт за сексуалности, култури и политика е нов перманентен проект инициран од Одделот за Родови студии при Институтот Евро-Балкан, Скопје, Македонија. Главната цел на Институтот е да обедини млади последипломски студенти, истражувачи, предавачи и активисти од Источна и Западна Европа и да промовира споделена платформа за истражување и трансдисциплинарна теориска рефлексија врз комплексните модуси на испреплетување помеѓу сексуалноста, културата и политиката, со што консеквентно ќе овозможи размена и проблематизација на геополитички детерминираните дискусрси во широкиот спектрум истражувања поврзани со сексуалноста, родовите студии и квир теоријата. Нашата идеја е да креираме услови во кои студенти, професори, истражувачи и активисти ќе се здобијат со можноста да ги доведат под прашање, да ги децентрализираат и демократизираат овие области преку поместувањето на поимот за теориска и геополитичка привилегија честопати имплициран во овие области, и на тој начин  да воведат нови модели за промислување на контекстуално специфични феномени поврзани со сексуалностите, и обратно, да ги обогатат теориските парадигми со контекстуално специфични феномени и истражувања.

Повеќе...

Copyright © 2010 EvroBalkan