Втор циклус на студии 2013/2014

Дигитална форензика.

Глобализацијата како светски феномен не ја одмина ни науката. Таа ги направи научните дисциплини испреплетени и зависни една од друга. Денес, било која научна дисциплина сама за себе не може да функционира и да го дава ефектот кој се бара од неа. Со други зборови останува на занаетско рамниште. Истата судбина ја имаат и форензиката и информатичко-комуникациските технологии. Сами за себе немаат ни 50 % од вистинското значење

Одговор на овие предизвици дава Институтот за дигитална форензика и напредни технологии во телекомуникациите и компјутерските науки во рамките на Втор циклус на студии насока Дигитална форензика.

Виртуелниот човечки свет се` повеќе постанува оној природен амбиент во кој човекот секојдневно живее и твори. Во тој свет и со помош на тој свет тој ги остварува своите желби и потреби, но истовремено ги развива своите потенцијали благодарение на неограничените можности на комуницирање и пристап до сите информации.

Паралелно со огромните позитивни придобивки, виртуалниот свет е придружен од многубројни негативни сопатници. Најопасен меѓу нив е компјутерскиот криминал. Таа, вообичаена и денес општо прифатена синтагма ги опфаќа сите казнени дејанија со кои неовластено се влијае на користењето, целокупноста, достапноста и тајноста на програмските и податковните основи на компјутерскиот систем, односно на мобилните телекомуникациски системи.

Злоупотребите на информатичко-комуникациските технологии се се` почести и поопасни. Затоа и превентивата од нив, нивното расветлување и докажување пред надлежните институции постануваат врвен приоритет речиси на исто рамниште како и самиот развој. Во тоа помага Дигиталната форензика.

Дигиталната форензика како наука има за цел собирање, чување, пронаоѓање, анализа и документирање на дигиталните докази кои се складирани, обработувани или пренесувани во дигитален облик. Тоа е еден комплекс од повеќе области од информатиката, комуникациите, правото и криминалистиката

Сложеноста на проблемите на кои наидуваат форензичарите, условиле специјализација на стручњаци за различни области. Дигиталната форензика можеме да ја поделиме на компјутерска форензика, форензика на мобилни уреди и форензика на бази на податоци. Во понапредните средини, форензичарите се занимаваат со одредени оперативни системи, се специјализираат за Windows, Linux и Mac OS. Форензичарите како и сите информатичари, мора редовно да ја следат технологијата.

Студентите на Втор циклус на студии, насока „Дигитална форензика“ во рамките на Институтот за „Дигитална форензика“ при Универзитет ЕВРО-БАЛКАН, ќе се оспособат методолошки да спроведуваат анализа на различни криминални активности во поедини компјутерски системи, компјутерски мрежи и мобилни телекомуникациски уреди. Исто така ќе се едуцираат да извлекуваат, дистрибуираат, припремаат, архивираат и прикажуваат дигитални докази пред званичните органи и судските институции. Тие ќе се специјализираат како судски вештаци во областа на електронскиот криминал. Студиите по дигитална форензика даваат одлична база-основа за нивно понатамошно развивање во областа на електронскиот криминал.

Исто така на студентите ќе им се понуди можност во соработка со званични легални институции-фирми акредитирани за одреден форензички алат-програма да полагаат и да добијат меѓународно признаен сертификат за познавање и употреба на одредена форензичка алатка-софтвер.  

Раководител на студиската програма: доц. д-р.Сашо Гелев

Во рамките на студиската програма, предавања ќе изведуваат: проф.д-р Јован Пехчевски, проф. д-р Тони Стојановски, проф. д-р Томислав Џеков, доц. д-р Сашо Гелев, проф. д-р Биљана Јанева, доц. д-р Вангел Ноневски, лектор Зорица Каевиќ и други.

Соработници на студиската програма: м-р Александар Соколовски, м-р Ивана Атанасова, м-р Јелена Ѓорѓев, .

Наставна програма овде

Со завршувањето на вториот циклус на  студии, студентите се стекнуваат со научен степен  магистер (м-р) по информатика во областа на дигиталната форензика.

Кариерни можности: Државни и јавни институции, универзитети, научни институти, банки, финансиски институции, полиција, војска, агенции за обезбедување, поголеми стопански корпорации кои имаат развиен ИТ сектор, образование итн.

Опис на предметните програми:

I семестар:
Задолжителни предмети:
Социјални мрежи
Основи на криминалистика
Позитивно хакерство

Еден изборен предмет:
Криминалистичка техника
Интернет технологии
Компјутерски алатки
Оперативни системи

 

II семестар:
Задолжителни предмети:
Компјутерска етика
Правни аспекти на електронскиот криминал

Два изборни предмет:
Криминалистичка психологија со психопатологија
Бази на податоци
Администрација на Линукс системи
Архитектура на компјутери


III семестар:

Задолжителни предмети:
Криминалистичка методика
Методика на истражување на електронски криминал

Еден изборен предмет:
Криптографски системи и алгоритми
Дигитални докази
Компјутерски мрежи


IV семестар
Задолжителни предмети
Квалитативни и квантитативни истражувачки методи

Еден изборен предмет:
Информациско телекомуникациски системи во полиција
Методи на форензичка идентификација преку препознавање на облици

Copyright © 2010 EvroBalkan